പ്രോജക്റ്റ് ഷോ

എക്സിബിഷൻ3
എക്സിബിഷൻ1
<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber ​​530>

മാലിദ്വീപിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് പദ്ധതി

ഇസ്രായേലിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ പദ്ധതി

സ്പെയിനിലെ കഫേ പദ്ധതി

പ്രദർശനം 5
എക്സിബിഷൻ2
എക്സിബിഷൻ4

ഇറ്റലിയിലെ റെസ്റ്റോറന്റ് പദ്ധതി

ഇസ്രായേലിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ പദ്ധതി

കനേഡിയൻ നീന്തൽക്കുളം പദ്ധതി